CoCENS

O Consello de Certificación do Esquema Nacional de Seguridade (CoCENS) é un órgano colexiado, regulado polo disposto na Sección 3ª do Capítulo II do Título Preliminar, da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e o establecido na Guía CCN-STIC 809 de Declaración e Certificación de Conformidade co ENS.

O CoCENS foi creado como órgano que incorporase a todas as partes, axudase á adecuada implantación do ENS e, en consecuencia, a unha mellor prestación dos servizos públicos, que é un dos obxectivos máis importantes do Esquema Nacional de Seguridade. Reúnese, como mínimo, unha vez ao ano para dar resposta ás necesidades derivadas da súa misión.

Atribucións

Son atribucións permanentes do Consello de Certificación do ENS:

1
Estar informado da normativa que regula a Certificación de Conformidade co ENS, e dar conta dos Órganos de Auditoría Técnica do Sector Público recoñecidos ou as Entidades de Certificación acreditadas e as organizacións certificadas.
2
Estar informado da relación de esquemas de certificación da seguridade cos que o Sector Público ten acordos establecidos.
3
Propoñer directrices e recomendacións que serán recollidas nas actas de reunións do Consello.
Fins

Pique para ampliar

Fines CoENS

Membros permanentes:

Xefe da área de Normativa e Servizos de Ciberseguridade do Centro Criptológico Nacional

que poderá asumir a presidencia do Consello de Certificación do ENS por delegación do Director do CCN.

Un representante do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

con categoría de Subdirector Xeral ou Subdirector Adxunto, e cuxo nomeamento e asistencia solicitará o CCN.

Director Técnico da Entidade Nacional de Acreditación (ENAC)

Ou en quen este delegue, e cuxo nomeamento e asistencia solicitará o CCN.

Membros non permanentes:

Un representante de cada Órgano de Auditoría Técnica do Sector Público

recoñecida polo CCN ou Entidade de Certificación do ENS acreditada por ENAC

Especialistas externos, dos sectores público, privado e/o académico

Que, por razón da súa experiencia ou vinculación coa Certificación do ENS poidan ser chamados ás reunións do Consello.

CoCENS

__ Documentación CoCENS