Distintivos de conformidade

Consciente da necesidade de dar publicidade ás garantías adoptadas no desenvolvimiento das Administracións Públicas e o desenvolvemento do procedemento administrativo prestado por medios electrónicos, o Artigo 38 do ENS relativo á publicación de conformidade sinala: “Os órganos e Entidades de Dereito Público darán publicidade nas correspondentes sedes electrónicas ás declaracións de conformidade, e aos distintivos de seguridade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade”.

Segundo a categoría do sistema distínguese entre Declaración de conformidade e Certificación de conformidade, recollidos na Guía 809 (Declaración e Certificación de Conformidade co ENS):

Distintivos de Conformidad
Distintivo Declaración

Distintivos
Declaración de Conformidade

De aplicación a sistemas de información de categoría Básica. Poderá representarse mediante Selo ou Distintivo de Declaración de Conformidade xerado pola entidade baixo cuxa responsabilidade estea o sistema.

Descargar
Distintivos Certificación

Distintivos
Certificación de Conformidade

De aplicación obrigatoria a sistemas de información de categoría Media ou Alta e voluntaria no caso de sistemas de información de categoría Básica.

Descargar

__ Ligazóns de interese