Distintius de Conformitat

Conscient de la necessitat de donar publicitat a les garanties adoptades en el desenvolupament de les Administracions Públiques i el desenvolupament del procediment administratiu prestat per mitjans electrònics, l'Article 38 del ENS relatiu a la publicació de conformitat assenyala: “Els òrgans i Entitats de Dret Públic donaran publicitat en les corresponents seus electròniques a les declaracions de conformitat, i als distintius de seguretat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat”.

Segons la categoria del sistema es distingeix entre Declaració de conformitat i Certificació de conformitat, recollits en la Guia 809 ((Declaració i Certificació de Conformitat amb el ENS):

Distintivos de Conformidad
Distintivo Declaración

Distintius
Declaració de Conformitat

D'aplicació a sistemes d'informació de categoria Bàsica. Podrà representar-se mitjançant Segell o Distintiu de Declaració de Conformitat generat per l'entitat sota la responsabilitat de la qual estigui el sistema.

Descarregar
Distintivos Certificación

Distintius
Certificació de Conformitat

D'aplicació obligatòria a sistemes d'informació de categoria Mitjana o Alta i voluntària en el cas de sistemes d'informació de categoria Bàsica.

Descarregar

__ Enllaços d'interès