CoCENS

El Consell de Certificació de l'Esquema Nacional de Seguretat (CoCENS) és un òrgan col·legiat, regulat pel que es disposa en la Secció 3a del Capítol II del Títol Preliminar, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el que s'estableix en la Guia CCN-STIC 809 de Declaració i Certificació de Conformitat amb el ENS

El CoCENS va ser creat com a òrgan que incorporés a totes les parts, ajudés a l'adequada implantació del ENS i, en conseqüència, a una millor prestació dels serveis públics, que és un dels objectius més importants de l'Esquema Nacional de Seguretat. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any per a donar resposta a les necessitats derivades de la seva missió.

Atribucions

Són atribucions permanents del Consell de Certificació del ENS:

1
Estar informat de la normativa que regula la Certificació de Conformitat amb el ENS, i donar compte dels Òrgans d'Auditoria Tècnica del Sector Públic reconeguts o les Entitats de Certificació acreditades i les organitzacions certificades.
2
Estar informat de la relació d'esquemes de certificació de la seguretat amb els quals el Sector Públic té acords establerts.
3
Proposar directrius i recomanacions que seran recollides en les actes de reunions del Consell.
Fins

Marmitó per a ampliar

Fines CoENS

Membres permanents:

Cap de l'Àrea de Normativa i Serveis de Ciberseguretat del Centre Criptológico Nacional

Que podrà assumir la presidència del Consell de Certificació del ENS per delegació del Director del CCN.

Un representant del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Amb categoria de Subdirector General o Subdirector Adjunt, i el nomenament i l'assistència del qual sol·licitarà el CCN.

Director Tècnic de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC)

O en qui aquest delegui, i el nomenament i l'assistència de la qual sol·licitarà el CCN.

Membres no permanents:

Un representant de cada Òrgan d'Auditoria Tècnica del Sector Públic

Reconeguda pel CCN o Entitat de Certificació del ENS acreditada per ENAC.

Especialistes externs, dels sectors públic, privat i/o acadèmic

Que, per raó de la seva experiència o vinculació amb la Certificació del ENS puguin ser cridats a les reunions del Consell.

CoCENS

__ Documentació CoCENS